Felvételi

Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek. Elvárt nyelvtudás: egy nyelvből legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga.
Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény alapján 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni. A képzési idő – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nyolc félév, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.

Részletes tájékoztató a felvi.hu oldalon.

A doktori felvételi jelentkezés benyújtására ezen az online felületen van lehetőség.

Jelentkezés

A doktori felvételi jelentkezés benyújtására a következő online felületen van lehetőség: https://doktorifelveteli.elte.hu/

E-mail: doktoranduszugyek@ttk.elte.hu

Honlap

A felvételi eljárás díja: 9 000 Ft
Jelentkezési időszak: 2021. április 1. - május 31.

A jelentkezéshez mellékelni kell:

 • a jelentkező rövid szakmai önéletrajzát az eddigi szakmai tevékenység részletezésével (publikációs lista, kutatómunkában való részvétel,
 • kéziratban lévő munkák jegyzéke, elnyert díjak, ösztöndíjak stb.), rövid kutatási tervet a jelentkező és a témavezető aláírásával,
 • a leckekönyv fénymásolatát vagy kreditigazolást a teljesített tárgyakról, az oklevél másolatát, figyelemmel az alábbiakra:
 • hazai egyetemen 2021. tavaszi szemeszterében végzős hallgatóknak 2021. július 5-ig hiánypótlással be kell nyújtani a záróvizsga eredményéről szóló igazolást; valamint a Neptunból kinyomtatható, elvégzett tárgyak listáját (nem a TO adja ki)
 • legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, külföldön letett nyelvvizsga esetén annak – Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – honosításáról szóló igazolást,
 • önköltséges képzés esetén – amennyiben a kutatás intézményen kívül történik – írásos befogadó nyilatkozatot a kutatómunka költsége biztosításáról.

Teendő külföldön szerzett MSc oklevél esetén

Külföldön szerzett oklevél esetén a következő dokumentumokat kell benyújtani a jelentkezési időszakban:

 • az oklevél eredeti példányát és hiteles fordítását, továbbá ezek másolatát (Amennyiben az eredeti dokumentum bemutatása akadályba ütközik, az pótolható a beiratkozás alkalmával.)
 • a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyv, ellenőrző könyv) amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák, szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését
 • Kérelmet a külföldön szerzett MSc oklevél továbbtanulási céllal történő elismertetése céljából (a kérelem elérhető az oldal alján, a dokumentumok között)

Az értékelés szempontjai

A Biológia Doktori Iskola programjaiba jelentkezőkkel három-öttagú bizottság felvételi beszélgetést folytat. A felvételi eljárás során a bizottság értékeli a jelentkezők

 • általános szakmai intelligenciáját,
 • a választott tudományágban (a doktori iskola képzési programjának szakterületén) mutatott felkészültségét és jártasságát,
 • oklevelét és az egyetemi tanulmányok során mutatott teljesítményét,
 • tudományos diákköri munkáját, egyéb tudományos tevékenységét,
 • kutatási tervének megvalósíthatóságát.

A jelentkezők teljesítményét pontozással értékelik. 


Várható keretszám

A Természettudományi Karon folyó doktori képzésben/doktori iskolákban összesen: 140–160 fő államilag támogatott nappali munkarendű hely és 70–80 fő önköltséges hely nappali munkarendben, szervezett képzésben.

Önköltséggel kapcsolatos információk

Az önköltséges képzésben részt vevő magyar (továbbá EU) állampolgárok által fizetendő önköltség intézményen belüli kutatás esetén szemeszterenként 800 000 Ft, intézményen kívüli kutatás esetén szemeszterenként 200 000 Ft. Köznevelési intézményben dolgozó hallgatók három szemeszterben mentességet kapnak az önköltség fizetése alól. EU állampolgársággal nem rendelkező hallgatók önköltsége szemeszterenként 3000–5000 Euró, kutatási témától függően, intézményen kívüli kutatás esetén szemeszterenként 1000–1500 EUR, kutatási témától függően.

További információk

Az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében az Egyetem kollégiumaiba a felvétel pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi elhelyezés 10 hónapra szól, de a doktorandusz hallgatók a nyári időszakban tagkollégiumi elhelyezésre jogosultak.

A doktoranduszok jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, külön jogszabályok és az egyetem működési szabályzata határozza meg.

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CCVI. törvény alapján 2016. szeptember 1-jétől a doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni. A képzési idő – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nyolc félév, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll.


Pótfelvételi eljárás

A rendes felvételi eljárás jelentkezési adatainak ismeretében, a doktori iskola dönthet pótfelvételi jelentkezés meghirdetéséről. A pótfelvételi meghirdetésének módja, a jelentkezési feltételek, valamint a felvételi eljárás tartalmában egyezik a rendes felvételi eljáráséval.

A pótfelvételi eljárásra (a pótfelvételi meghirdetése, a felvételi vizsgák időpontja és a döntéshozatal) vonatkozó pontos határidők 2021. július 31-i határidővel a Természettudományi Kar honlapján az alábbi oldalon kerülnek majd meghirdetésre: https://ttk.elte.hu/content/doktori-felveteli.t.1036?m=95


2021.09.22.