Fokozatszerzési eljárás

Mind a fokozatszerzési eljárásra, mind a bírálati eljárásra a jelentkezési anyagot e-mailben kell beküldeni: az aláírt dokumentumokat szkennelve vagy elektronikus aláírással ellátva. A védés szervezéséig kell eljuttatni postai úton vagy egyetemi belső postával a Doktori Csoportba, vagy személyesen leadni előre egyeztett időpontban 2 kötött értekezést, 2 tézisfüzetet (a védés nyelvén), 2 adathordozót a 7-7 fájllal. Kérdés esetén, kérjük, írjon a drhabilcsop[at]ttk.elte.hu e-mailcímre!

3 éves doktori képzés esetében a doktori fokozatot (PhD) a doktori képzéstől független, ú.n. fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni. Az eljárásra jelentkezni kell, eljárást indítani szeptember első ügyfélfogadási napjától május utolsó ügyfélfogadási napjáig lehet. A 4 éves doktori képzés esetében a doktori fokozatot a doktori képzés ideje alatt vagy azt követően indított, ú.n. bírálati eljárás keretében lehet megszerezni.

Az avatást az Oktatási Igazgatóság szervezi, az arra vonatkozó értesítés is az Oktatási Igazgatóságról  küldik a doktorandusznak.

További részletes információk (lásd: alábbi lista) Doktori, Habilitációs és Nemzetközi Ügyek Csoportja honlapján itt.

  • fokozatszerzési eljárásra (3 éves doktori képzés alatt vagy azt követően)
  • PhD fokozat megszerzése doktori képzés nélkül, habitusvizsgálat
  • eljárási díj
  • idegennyelvi követelmények
  • benyújtandó dokumentumok listája
  • témavázlat, doktori értekezés, DOI, tézisfüzet, publikációs követelmények
  • doktori szigorlat
  • bírálás, doktori védés
  • a PhD fokozat odaítélése, avatás
  • letölthető dokumentumok 

Doktori védések javasolt eljárásrendje járványügyi (veszély)helyzet esetén

1. A járványügyi helyzetben a doktori védések lebonyolításában az EDSz rendelkezéseit a JOKT határozataival, valamint az ideiglenes tanulmányi és vizsgaszabályzattal összhangban kell alkalmazni.
2. A védéseket továbbra is a Doktori Csoport hirdeti meg a doktori.hu-n és a kari honlapon. A nyilvános vita időpontját a védés előtt két héttel korábban nyilvánosságra kell hozni.
3. A doktori védéseket  képi és hangi átvitelre alkalmas távolléti eszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.
4. A TTK a Microsoft Teams alkalmazást javasolja a doktori védések lebonyolítására. Más alkalmazás használata (például Skype) is megengedett, de azokhoz nincsen központi támogatás.
12. Ha a védés során technikai probléma lép fel, és az internetes kapcsolat megszakad, akkor az ideiglenes tvsz iránymutatása a mérvadó:
"Abban az esetben, ha felmerült a vizsga megtartását lehetetlenné tevő technikai probléma (így különösen az internetes kapcsolat megszakadása)
a) a vizsga megkezdését megelőzően [vö. 72. § (2) bek.], akkor az adott napra esedékes többi vizsga lebonyolítását követően ismét meg kell próbálni létrehozni a kapcsolatot. Ennek sikertelensége esetén biztosítani kell, hogy a hallgató a legkorábban alkalmas másik napon újabb vizsgakísérletet tegyen.
b) a vizsga megkezdését követően [vö. HKR 72. § (2) bek.], akkor haladéktalanul meg kell kísérelni a probléma elhárítását, és a vizsgát folytatni kell, ennek során azonban az oktató jogosult más vizsgatételből is kérdést feltenni. Amennyiben a problémát nem sikerült elhárítani, akkor az adott napra esedékes többi vizsga lebonyolítását követően ismét meg kell próbálni létrehozni a kapcsolatot. Ennek sikertelensége esetén biztosítani kell, hogy a hallgató a legkorábban alkalmas másik napon újabb vizsgakísérletet tegyen."
"A technikai problémával érintett vizsga nem minősül érdemjegyszerzési kísérletnek [vö. HKR 52. § (1) bek. b) és eredménytelen vizsgának sem [vö. HKR 71. § (7) bek.]." 2020. július 30.

Fokozatszerzési eljárás / Bírálati eljárás

3 éves doktori képzés esetében a doktori fokozatot (PhD) a doktori képzéstől független, ú.n. fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni. Az eljárásra jelentkezni kell, eljárást indítani szeptember első ügyfélfogadási napjától május utolsó ügyfélfogadási napjáig lehet. A 4 éves doktori képzés esetében a doktori fokozatot a doktori képzés ideje alatt vagy azt követően indított, ú.n. bírálati eljárás keretében lehet megszerezni.

A FOKOZATSZERZÉSI ELJÁRÁS

Az eljárás során a jelentkezés elfogadásától számított 6 hónapon belül szigorlatot kell tenni, illetve ugyanezen időponttól számított 2 éven belül be kell nyújtani a doktori értekezést a doktori iskola által előírt publikációkkal (és egyéb mellékletekkel) együtt.  Doktoranduszok esetében a 6 hónap az utolsó doktorandusz félév végét követően indul. Minden esetben a jelentkezés elfogadásáról értesítő levélben szereplő dátumokat kell figyelembe venni.) Bármelyik határidő elmulasztása az eljárás megszűnését vonja maga után. Sikeres szigorlatot követően, valamint a két elfogadó bírálat birtokában lehet megszervezni a védést. Sikeres védést követően a Természettudományi Doktori Tanács tesz javaslatot a PhD fokozat odaítélésére. A végső döntést az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg. A jelentkezés elfogadásától kezdve az Egyetemi Doktori Tanács fokozatot odaítélő ülésének dátumáig a fokozatszerzési eljárásban résztvevő és az egyetem között doktorjelölti jogviszony áll fenn.

A BÍRÁLATI ELJÁRÁS

A 4 éves doktori képzés hallgatóinak a doktori értekezést a szükséges publikációkkal (etc.) együtt a komplex vizsgát követő 3 éven belül kell benyújtaniuk. Erre az időszakra különösen indokolt esetben (kérelem alapján) méltányosságból 1 év hosszabbítás adható. A hosszabbítás a határidő lejárta előtt kérelmezhető, és ahhoz mellékelni kell a személyes indokokat igazoló dokumentumokat, valamint a témavezető támogató nyilatkozatát.

A bírálati eljárás a doktori képzésben szerzett abszolutórium birtokában indítható el, a szükséges jelentkezési anyag benyújtásával. A jelentkezési anyagként benyújtandó dokumentumok listájája, valamint a szükséges nyilatkozatok a "Letölthető dokumentumok/listák" blokkban megtalálható. (Lásd 4. pont "Benyújtandó dokumentumok bírálati eljárásra jelentkezéskor")

Bírálati eljárás szeptember 1. és június 30. között folytatható le. A leadott anyag alapján az illetékes doktori iskola tesz javaslatot a bírálóbizottság (elnök, titkár, 3 tag, 2 bíráló, esetleg póttagok) összetételére. A bírálóbizottsági összetételt a Természettudományi Doktori Tanács hagyja jóvá. A bírálóbizottság összetételéről levélben kap értesítést a doktorandusz. A bírálónak két hónap áll rendelkezésére a bírálat elkészítésére. A védés szervezéséhez a két elfogadó bírálat birtokában foghat hozzá a doktorandusz. Védés szeptember 1. és június 30. közötti időszakra szervezhető. Kivételes esetben és a TDT elnök engedélyével lehet védést szervezni júliusra, ha a védés napjánál min. 3 héttel korábban a védés helye és időpontja bejelentésre kerül. A nyilvános vita lefolytatható akkor is, ha egy tag és még egy bíráló nincs jelen.

A teljes bírálati anyag alapján a Természettudományi Doktori Tanács tesz javaslatot a PhD fokozat odaítélésére. A végső döntést az Egyetemi Doktori Tanács hozza meg, és erről határozatban értesíti a doktoranduszt.


2021.09.28.