BDI programok

Etológia

 
Programvezető: Dr. Miklósi Ádám egyetemi tanár, az MTA tagja
E-mail: adam.miklosi@ttk.elte.hu

Program leírása: 
A program célja a viselkedéstudományok széles spektrumában történő képzés nyújtása az etológiára összpontosítva, kiegészítve kísérleti pszichológiával, a kognitív tudományokkal és az alkalmazott állati viselkedéssel kapcsolatos ismeretekkel is. Ezt a programot azoknak a jelentkezőknek ajánljuk, akik szeretnének mélyebb ismereteket szerezni a viselkedéstudományban. A genetikai vagy idegtudományi háttérrel rendelkező hallgatóknak lehetősége nyílik arra, hogy funkcionális neuro-képalkotó vagy viselkedésgenetikai projektekben dolgozzanak. Jelenleg a kutya-ember interakcióra, a kutya öregedésére, az összehasonlító kognícióra, a kutyák és emberek kommunikációjának neuroetológiájára és az etorobotikára összpontosítunk. A program lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy megismerkedjenek a viselkedéstudományban alkalmazott kutatási módszerek széles skálájával, megismerjék az etogramok kialakítását és alkalmazását, gyakorolják a kutatási eredmények bemutatását, valamint megismerjék a kutyák, a macskák, valamint a minimalacok és robotok viselkedését.


Genetika

 
Programvezető: Dr. Vellai Tibor egyetemi tanár
E-mail: vellai.tibor@ttk.elte.hu

Program leírása: 
A program alapvető célja, hogy egy átfogó posztgraduális képzést adjon a genetika diszciplína iránt érdeklődő PhD hallgatóknak. A genetika a modern biológiai tudományok egyik központi, integráló tudományterülete. A program az alábbi főbb területeket fedi le: klasszikus és molekuláris genetika, genomika, bioinformatika, humán és orvosi genetika, DNS polimorfizmus, epigenetika, fejlődésgenetika és mikrobiális genetika. A program kifejezetten ajánlott azoknak a jelölteknek, akik in vivo modellrendszerekkel kívánnak foglalkozni, mint pl. különböző baktérium fajok, a fonalféreg Caenorhabditis elegans, a gyümölcslégy Drosophila melanogaster, a zebrahal Danio rerio, és a lúdfű Arabidopsis thaliana. A program lehetőséget szolgáltat emlős (elsősorban humán) eredetű sejtvonalakkal történő munkák elvégzésére is. A programban történő részvételt azoknak a jelölteknek ajánljuk, akik erős érdeklődéssel és motivációval rendelkeznek a genetika különböző területeinek elsajátítására. Nem feltétel, de ajánlott tapasztalat különböző technikákban/módszerekben a molekuláris biológia, sejtbiológia és genetika területein. A program elsődlegesen kísérleti jellegű képzést biztosít a hallgatók számára, de a gyakorlati projektek mellett elméleti (bioinformatika, evolúciógenetika) témák kutatására is van lehetőség. Ugyancsak lehetőség van több kutatócsoport munkájában történő részvételre a képzés során. Alkalmazott (pl. igazságügyi) és orvosi genetika szintén a képzés fókuszában áll. Az elnyert fokozat lehetővé teszi a végzett hallgatók számára magas standardú nemzetközi laboratóriumokban történő potenciális elhelyezkedést (postdoc position).


Idegtudomány és Humánbiológia

 
Programvezető: Dr. Dobolyi Árpád egyetemi tanár
E-mail: dobolyi.arpad@ttk.elte.hu

Program leírása: 
A program célja lehetőséget biztosítani doktorandusz hallgatók számára, ahhoz, hogy izgalmas kutatási projekteken dolgozzanak jól felszerelt laboratóriumokban, miközben a legmodernebb in vitro és in vivo kutatási technikákat alkalmazzák. Ezenkívül a hallgatók betekintést nyerhetnek az idegtudományok és a humánbiológia különféle területeibe releváns kurzusok keretében, melyeket a molekuláris és celluláris idegtudomány szintjétől kezdve a viselkedésig és az antropológiáig bezárólag nyújt számukra. A programot azoknak a pályázóknak ajánljuk, akik elkötelezettek a neurofiziológia, a viselkedés és a kognitív idegtudomány, valamint a humánbiológia tudományos kutatása iránt, és mesterképzésük során már elsajátították a szükséges alapismereteket és laboratóriumi gyakorlatot is szereztek. A program lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy területük korszerű módszereit felhasználó kutatási projekteket tervezzenek és hajtsanak végre, kritikusan értékeljék a kapott adatokat, és új eredményeiket megosszák a tudományos közösséggel a szakterület vezető folyóirataiban. Összességében programunkban a hallgatók nemzetközi szinten tudják elsajátítani az akadémiai és az ipari tudományos karrierhez szükséges ismereteket.


Immunológia

 
Programvezető: Dr. Bajtay Zsuzsa egyetemi tanár
E-mail: bajtay.zsuzsanna@ttk.elte.hu

Program leírása: 
A program a célja a felfedezések előmozdítása, a legkorszerűbb képzés és mentorálás biztosítása az immunológiában és az ahhoz kapcsolódó területeken folytatott tudományos és ipari kutatói karrier megalapozása érdekében. Ezt a programot azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a tudományos kutatások az alap-, az alkalmazott- és a klinikai-immunológia nyitott kérdései, és céljuk az immunológia elméleti és laboratóriumi ismereteinek minél szélesebb körű megszerzése. A doktori tanulmányok során a hallgatók kutatási projektek megvalósításában vesznek részt, megtanulnak kísérleteket tervezni, valamint a korszerű módszerek alkalmazásával kapott eredményeket kritikusan értékelni és értelmezni. A vizsgálatok során primer sejteket, sejtvonalakat és különböző állatmodelleket alkalmaznak. A program átfogó elméleti és gyakorlati képzést kínál, és lehetővé teszi a hallgatók számára a legmodernebb módszerek elsajátítását, beleértve a citofluorimetriát, a konfokális mikroszkópiát, a jelöléses immunológiai módszereket, az ELISA, az ELISpot, valamint számos molekuláris biológiai technikát. A program lehetővé teszi a doktoranduszé hazai és nemzetközi együttműködésekben való részvételét és komplex kutatási kérdések multidiszciplináris megközelítését. A programban résztvevő hallgatók fel évente számolnak be előrehaladásukról, és eredményességükről a programtanács tagjaitól kapnak visszajelzést.


Kísérletes növénybiológia

 
Programvezető: Dr. Kovács M. Gábor egyetemi tanár
E-mail: gmkovacs@caesar.elte.hu

Program leírása: 
A Kísérletes Növénybiológia programban képviselt kutatási témák mind területeiket mind módszertanukat tekintve sokszínűek. A programot a növénybiológia, fiziológia, növény-mikroba kölcsönhatások, mikológia és környezeti mikrobiológia területéről érkező pályázóknak ajánljuk. A legtöbb esetben a doktori kutatások hazai és nemzetközi intézményekkel kooperációban folynak. A jelentős mértékű együttműködések, a programon belüli kutatócsoportok közös munkái, a módszertani és tematikai sokszínűséggel együtt, kiváló lehetőséget biztosítanak a doktorandusz hallgatóknak szakmai fejlődéséhez és ahhoz, hogy komplex kutatási problémákat multidiszciplináris megközelítésben közelíthessenek meg.


Molekuláris sejt- és neurobiológia

 
Programvezető: Dr. Lőw Péter habilitált egyetemi docens
E-mail: peter.low@ttk.elte.hu

Program leírása
A program célja a molekuláris sejtbiológiai és neurobiológiai felfedezések elősegítése. Az itt használt kísérleti modellek között megtalálhatók hosszútávú sejttenyészetek és primer sejtek (idegsejteket és őssejteket is beleértve), valamint modellállatok: Drosophila, egér, patkány, sőt human minták is. A programot azoknak ajánljuk, akik a molekuláris sejtbiológia és a kapcsolódó tudományterületek nyitott kérdéseinek megválaszolásával szeretnének foglalkozni, és kutatási-fejlesztési karriert terveznek. Ez a program lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók a konfokális és elektronmikroszkópia, immunjelölési technikák és molekuláris biológiai módszerek (mint például a western blot, rekombináns DNS manipuláció, genetikai analízis és mutagenezis/transzgenezis) szakértőivé váljanak. A hallgatók elsajátítják a kísérlettervezéshez és kutatási irányok megválasztásához szükséges kompetenciákat, a kritikus adat-kiértékelés és a tudományos kéziratok elkészítésének folyamatát.


Ökológia és Evolúció

 
Programvezető: Dr. Podani János egyetemi tanár
E-mail: podani@caesar.elte.hu

Program leírása: 
A program az ökológia, az evolúcióbiológia és a hozzájuk szorosan kapcsolódó konzervációbiológia, rendszertan és elméleti biológia területén nyújt magas szintű posztgraduális képzést. A tanulmányokat szoros kutatóintézeti együttműködés segíti egyebek mellett a növényökológia és társulástan, az élet eredete és korai evolúciója, a nagy evolúciós átmenetek, valamint a kooperáció és a nyelvkészség eredetének témáiban. Igen előnyös, ha a jelentkező már rendelkezik némi ismerettel és tapasztalattal ezeken a területeken, legalább MSc szinten, s általában fontosnak tartja a növényi élet szupraindividuális szerveződési szintjén folytatott kutatásokat, illetve nyitott az elméleti biológia eszköztára felé (pl. formális és számítógépes modellezés), és a biológia végső "miért" kérdései iránt is ér           deklődik. A program keretében a résztvevők elsajátítják a hipotézis- és modellalkotás, valamint a matematikai és számítógépes modellekre épülő hipotézistesztelés és adatelemzés készségeit.


Szerkezeti biokémia

 
Programvezető: Dr. Kovács Mihály egyetemi tanár
E-mail: kovacsm@elte.hu

Program leírása: 
A program célja sikeres akadémiai vagy ipari kutatói pályafutást megalapozó, élvonalbeli képzés biztosítása a molekuláris biológia legszélesebb körben definiált területén. Programunk iránt leginkább biológus, vegyész, mérnök és orvos végzettségű hallgatók érdeklődnek. A képzés során a hallgatók elsajátítják a kreatív és produktív kutatómunka-végzéshez szükséges tudáselemeket. További stratégiai cél az önálló gondolkodásra és felelős karriertervezésre való képesség kialakítása. Az elméleti és gyakorlati képzés a szerkezeti és molekuláris biológia, fehérjetudomány, enzimológia, molekuláris biofizika, bioinformatika, gyógyszertervezés és statisztikai analízis területeit öleli fel. A program éves értékelő rendszerében a hallgatók rendszeresen kapnak bizottsági visszajelzést előrehaladásukról.


Zootaxonómia, Állatökológia, Hidrobiológia

 
Programvezető: Dr. Török János egyetemi tanár
E-mail: janos.torok@ttk.elte.hu

Program leírása: 
A doktori program célja, hogy magas szintű képzést nyújtson a klasszikus és molekuláris taxonómia, az állatökológia, a viselkedésökológia, az evolúcióbiológia valamint az álló- és folyóvízi ökoszisztémák szerveződésének és működésének területein. A programot olyan jelentkezőknek ajánljuk, akik mesterképzésben szerzett biológus, orvosi, állatorvosi vagy hittudományi diplomával vagy biológia szakos tanár diplomával rendelkeznek és képzésük során tanultak a ökológiát, evolúcióbiológiát, állatrendszertant és hidrobiológiát. A doktori képzés során a hallgatók a taxonómia, az ökológia és a hidrobiológia legmodernebb metodikáival ismerkedhetnek meg, melyeket kutatásaik során is felhasználhatnak. A gyakorlati képzésekkel párhuzamosan az előadások és szemináriumok meghallgatásával magas szintű elméleti ismeretekre tehetnek szert. A doktori képzés alkalmassá teszi a hallgatókat arra is, hogy az elméleti és gyakorlati tudásuk ötvözésével komplex módon közelíthessenek a tudományos problémák megoldásához.


2021.08.26.